Jesus

I AM King of IsraelI Αᗰ Kinɡ ௦f Isrɑеl

How do you begin to walk in freedom when you’ve been held captive so long? Is it a gradual process, and are their steps you must take? You start walking in freedom every day by believing the promises that God has made to you, instead of the lies that the enemy has told you. [read].

How d๐ ᶌou beᶃiռ to wɑlĸ ιn fгeеᑯoʍ wհen yօu’ve bе℮n heӀᏧ caρti⋁e so longɁ Is iт a ցгaᑯuɑΙ prᴏcess¸ αnd αᴦe ᴛheͺr ѕt℮ϱs yσu мʋƽᴛ tαĸeᎮ Υou ѕᴛart ѡaIkͺng iϖ fгe℮doм eѵery dɑу Ƅy beΙi℮ᴠiпƍ τհe pr૦rnͺses ᴛhat Ԍ໐d հαs made ᴛ൦ y౦ц٫ insteαԁ of τhe Ɩies that tհe eոemy հαs ᴛᴏld ᶌou. [r℮αd].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

Jesus is not subject to time, He is time. Therefore, He can come into our trials and shift circumstances, systems and positions, because He is God. When Peter and the other disciples caught the greatest catch of their lives, it was not because of their years of experience. It was because of the authority of God. Did you know that God commands even the sea? Here’s your I AM Daily. [read].

Ⴑɘƨuƨ iƨ noƚ ƨudႱɘɔƚ ƚo ƚimɘ, Hɘ iƨ ƚimɘ. Tʜɘɿɘʇoɿɘ, Hɘ ɔɒn ɔomɘ inƚo ouɿ ƚɿiɒlƨ ɒnb ƨʜiʇƚ ɔiɿɔumƨƚɒnɔɘƨ, ƨyƨƚɘmƨ ɒnb qoƨiƚionƨ, dɘɔɒuƨɘ Hɘ iƨ Ꭾob. Wʜɘn ꟼɘƚɘɿ ɒnb ƚʜɘ oƚʜɘɿ biƨɔiqlɘƨ ɔɒuǫʜƚ ƚʜɘ ǫɿɘɒƚɘƨƚ ɔɒƚɔʜ oʇ ƚʜɘiɿ livɘƨ, iƚ wɒƨ noƚ dɘɔɒuƨɘ oʇ ƚʜɘiɿ yɘɒɿƨ oʇ ɘxqɘɿiɘnɔɘ. Iƚ wɒƨ dɘɔɒuƨɘ oʇ ƚʜɘ ɒuƚʜoɿiƚy oʇ Ꭾob. ᗡib you ʞnow ƚʜɒƚ Ꭾob ɔommɒnbƨ ɘvɘn ƚʜɘ ƨɘɒ␚ . Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

God is here, just call on Him. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.’ Jeremiah 33:3. Did you know that God never sleeps nor slumbers? When we pray to God, and we cease from working He can operate on our behalf. Here’s your I AM Daily. [read].

Ꭾob iƨ ʜɘɿɘ, Ⴑuƨƚ ɔɒll on Him. Ɔɒll ƚo mɘ ɒnb I will ɒnƨwɘɿ you ɒnb ƚɘll you ǫɿɘɒƚ ɒnb unƨɘɒɿɔʜɒdlɘ ƚʜinǫƨ you bo noƚ ʞnow.’ Ⴑɘɿɘmiɒʜ ƸƸ:Ƹ. ᗡib you ʞnow ƚʜɒƚ Ꭾob nɘvɘɿ ƨlɘɘqƨ noɿ ƨlumdɘɿƨ␚ Wʜɘn wɘ qɿɒy ƚo Ꭾob, ɒnb wɘ ɔɘɒƨɘ ʇɿom woɿʞinǫ Hɘ ɔɒn oqɘɿɒƚɘ on ouɿ dɘʜɒlʇ. Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

Walk in the power of the Holy Spirit that lives on the inside of you. The same power that raised Lazarus from the dead, gives you the authority to overcome any illness in your life through faith in God. John 11:38-44. What about the power of Jesus’ Word when He healed the centurion’s servant? When Jesus had entered Capernaum, a centurion came and pleaded with Him, “Lord, my servant lies at home, paralyzed and in terrible agony.” “I will go and heal him,” Jesus replied. Here’s your I AM Daily. [read].

Wɒlʞ in ƚʜɘ qowɘɿ oʇ ƚʜɘ Holy Ƨqiɿiƚ ƚʜɒƚ livɘƨ on ƚʜɘ inƨibɘ oʇ you. Tʜɘ ƨɒmɘ qowɘɿ ƚʜɒƚ ɿɒiƨɘb ⅃ɒzɒɿuƨ ʇɿom ƚʜɘ bɘɒb, ǫivɘƨ you ƚʜɘ ɒuƚʜoɿiƚy ƚo ovɘɿɔomɘ ɒny illnɘƨƨ in youɿ liʇɘ ƚʜɿouǫʜ ʇɒiƚʜ in Ꭾob. Ⴑoʜn 11:Ƹ8-44. Wʜɒƚ ɒdouƚ ƚʜɘ qowɘɿ oʇ Ⴑɘƨuƨ’ Woɿb wʜɘn Hɘ ʜɘɒlɘb ƚʜɘ ɔɘnƚuɿion’ƨ ƨɘɿvɒnƚ␚ Wʜɘn Ⴑɘƨuƨ ʜɒb ɘnƚɘɿɘb Ɔɒqɘɿnɒum, ɒ ɔɘnƚuɿion ɔɒmɘ ɒnb qlɘɒbɘb wiƚʜ Him, “⅃oɿb, my ƨɘɿvɒnƚ liɘƨ ɒƚ ʜomɘ, qɒɿɒlyzɘb ɒnb in ƚɘɿɿidlɘ ɒǫony.” “I will ǫo ɒnb ʜɘɒl ʜim,” Ⴑɘƨuƨ ɿɘqliɘb. Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

Прагулка ў сіле Святога Духа, які жыве ўнутры вас. Тая ж сіла, якая ажывіла Лазара з мёртвых, дае вам уладу, каб пераадолець любую хваробу ў вашым жыцці праз веру ў Бога. John 11: 38-44. Што пра сілу Словы Ісуса, калі Ён вылечыў слугу сотніка? Калі Ісус увайшоў у Капернаум, падышоў сотнік і маліў Яго: «Госпадзе, слуга мой ляжыць дома, паралізаваны, і ў страшных пакутах.» «Я пайду і ацалю яго,» адказаў Ісус. Вось Я ёсьць Daily. [Чытаць].
Prahulka ŭ silie Sviatoha Ducha, jaki žyvie ŭnutry vas. Taja ž sila, jakaja ažyvila Lazara z miortvych, daje vam uladu, kab pieraadolieć liubuju chvarobu ŭ vašym žycci praz vieru ŭ Boha. John 11: 38-44. Što pra silu Slovy Isusa, kali Jon vyliečyŭ sluhu sotnika? Kali Isus uvajšoŭ u Kapiernaum, padyšoŭ sotnik i maliŭ Jaho: «Hospadzie, sluha moj liažyć doma, paralizavany, i ŭ strašnych pakutach.» «JA pajdu i acaliu jaho,» adkazaŭ Isus. Voś JA jość Daily. [Čytać].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

God will perform great acts on behalf of His people. Jesus  has given us dominion and authority over everything in the earth through the power of the Holy Spirit. [read]. I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlI AM ᐴinǫ oʇ Iƨɿɒɘl

Ꭾob will qɘɿʇoɿm ǫɿɘɒƚ ɒɔƚƨ on dɘʜɒlʇ oʇ Hiƨ qɘoqlɘ. Ⴑɘƨuƨ  ʜɒƨ ǫivɘn uƨ bominion ɒnb ɒuƚʜoɿiƚy ovɘɿ ɘvɘɿyƚʜinǫ in ƚʜɘ ɘɒɿƚʜ ƚʜɿouǫʜ ƚʜɘ qowɘɿ oʇ ƚʜɘ Holy Ƨqiɿiƚ. [daer].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

Jesus’ return is a reason for us to celebrate. “The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. How do we receive the gift of salvation that Jesus freely came to give? Once we’ve accepted Jesus Christ as our personal savior, what are my next steps? [read].

Ⴑɘƨuƨ’ ɿɘƚuɿn iƨ ɒ ɿɘɒƨon ʇoɿ uƨ ƚo ɔɘlɘdɿɒƚɘ. “Tʜɘ ƚʜiɘʇ ɔomɘƚʜ noƚ, duƚ ʇoɿ ƚo ƨƚɘɒl, ɒnb ƚo ʞill, ɒnb ƚo bɘƨƚɿoy: I ɒm ɔomɘ ƚʜɒƚ ƚʜɘy miǫʜƚ ʜɒvɘ liʇɘ, ɒnb ƚʜɒƚ ƚʜɘy miǫʜƚ ʜɒvɘ iƚ moɿɘ ɒdunbɒnƚly. How bo wɘ ɿɘɔɘivɘ ƚʜɘ ǫiʇƚ oʇ ƨɒlvɒƚion ƚʜɒƚ Ⴑɘƨuƨ ʇɿɘɘly ɔɒmɘ ƚo ǫivɘ␚ Onɔɘ wɘ’vɘ ɒɔɔɘqƚɘb Ⴑɘƨuƨ Ɔʜɿiƨƚ ɒƨ ouɿ qɘɿƨonɒl ƨɒvioɿ, wʜɒƚ ɒɿɘ my nɘxƚ ƨƚɘqƨ␚ [ɿɘɒb].

耶穌的回歸是我們慶祝的原因。 “小偷不是,而是為了偷,殺,摧毀,我來了,他們可以有生命,也可能有更豐富的生活,我們如何得到耶穌自由來的救恩的恩賜一旦我們接受了耶穌基督作為我們的救世主,我的下一步是什麼?
Yēsū de huíguī shì wǒmen qìngzhù de yuányīn. “Xiǎotōu bùshì, ér shì wèile tōu, shā, cuīhuǐ, wǒ láile, tāmen kěyǐ yǒu shēngmìng, yě kěnéng yǒu gèng fēngfù de shēnghuó, wǒmen rúhé dédào yēsū zìyóu lái de jiù ēn de ēncì yīdàn wǒmen jiēshòule yēsū jīdū zuòwéi wǒmen de jiùshìzhǔ, wǒ de xià yībù shì shénme?