I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

God will perform great acts on behalf of His people. Jesus  has given us dominion and authority over everything in the earth through the power of the Holy Spirit. [read]. I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlI AM ᐴinǫ oʇ Iƨɿɒɘl

Ꭾob will qɘɿʇoɿm ǫɿɘɒƚ ɒɔƚƨ on dɘʜɒlʇ oʇ Hiƨ qɘoqlɘ. Ⴑɘƨuƨ  ʜɒƨ ǫivɘn uƨ bominion ɒnb ɒuƚʜoɿiƚy ovɘɿ ɘvɘɿyƚʜinǫ in ƚʜɘ ɘɒɿƚʜ ƚʜɿouǫʜ ƚʜɘ qowɘɿ oʇ ƚʜɘ Holy Ƨqiɿiƚ. [daer].

Advertisements

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

Jesus’ return is a reason for us to celebrate. “The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. How do we receive the gift of salvation that Jesus freely came to give? Once we’ve accepted Jesus Christ as our personal savior, what are my next steps? [read].Ⴑɘƨuƨ’ ɿɘƚuɿn iƨ ɒ ɿɘɒƨon ʇoɿ uƨ ƚo ɔɘlɘdɿɒƚɘ. “Tʜɘ ƚʜiɘʇ ɔomɘƚʜ noƚ, duƚ ʇoɿ ƚo ƨƚɘɒl, ɒnb ƚo ʞill, ɒnb ƚo bɘƨƚɿoy: I ɒm ɔomɘ ƚʜɒƚ ƚʜɘy miǫʜƚ ʜɒvɘ liʇɘ, ɒnb ƚʜɒƚ ƚʜɘy miǫʜƚ ʜɒvɘ iƚ moɿɘ ɒdunbɒnƚly. How bo wɘ ɿɘɔɘivɘ ƚʜɘ ǫiʇƚ oʇ ƨɒlvɒƚion ƚʜɒƚ Ⴑɘƨuƨ ʇɿɘɘly ɔɒmɘ ƚo ǫivɘ␚ Onɔɘ wɘ’vɘ ɒɔɔɘqƚɘb Ⴑɘƨuƨ Ɔʜɿiƨƚ ɒƨ ouɿ qɘɿƨonɒl ƨɒvioɿ, wʜɒƚ ɒɿɘ my nɘxƚ ƨƚɘqƨ␚ [ɿɘɒb].

耶穌的回歸是我們慶祝的原因。 “小偷不是,而是為了偷,殺,摧毀,我來了,他們可以有生命,也可能有更豐富的生活,我們如何得到耶穌自由來的救恩的恩賜一旦我們接受了耶穌基督作為我們的救世主,我的下一步是什麼?
Yēsū de huíguī shì wǒmen qìngzhù de yuányīn. “Xiǎotōu bùshì, ér shì wèile tōu, shā, cuīhuǐ, wǒ láile, tāmen kěyǐ yǒu shēngmìng, yě kěnéng yǒu gèng fēngfù de shēnghuó, wǒmen rúhé dédào yēsū zìyóu lái de jiù ēn de ēncì yīdàn wǒmen jiēshòule yēsū jīdū zuòwéi wǒmen de jiùshìzhǔ, wǒ de xià yībù shì shénme?

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

In Revelation 22:12, Jesus gives us an invitation and a warning. “Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End. We must not reject Jesus’ invitation for salvation. What have you done with what God has given you? How will give an account for the gifts, talents, and grace that have been given? Is God not looking for a faithful people? [read]. In Яɘvɘlɒƚion 22:12, Ⴑɘƨuƨ ǫivɘƨ uƨ ɒn inviƚɒƚion ɒnb ɒ wɒɿninǫ. “⅃ooʞ, I ɒm ɔominǫ ƨoon! My ɿɘwɒɿb iƨ wiƚʜ mɘ, ɒnb I will ǫivɘ ƚo ɘɒɔʜ qɘɿƨon ɒɔɔoɿbinǫ ƚo wʜɒƚ ƚʜɘy ʜɒvɘ bonɘ. I ɒm ƚʜɘ Alqʜɒ ɒnb ƚʜɘ Omɘǫɒ, ƚʜɘ ᖷiɿƨƚ ɒnb ƚʜɘ ⅃ɒƨƚ, ƚʜɘ ᙠɘǫinninǫ ɒnb ƚʜɘ Ǝnb. Wɘ muƨƚ noƚ ɿɘႱɘɔƚ Ⴑɘƨuƨ’ inviƚɒƚion ʇoɿ ƨɒlvɒƚion. Wʜɒƚ ʜɒvɘ you bonɘ wiƚʜ wʜɒƚ Ꭾob ʜɒƨ ǫivɘn you␚ How will ǫivɘ ɒn ɒɔɔounƚ ʇoɿ ƚʜɘ ǫiʇƚƨ, ƚɒlɘnƚƨ, ɒnb ǫɿɒɔɘ ƚʜɒƚ ʜɒvɘ dɘɘn ǫivɘn␚ Iƨ Ꭾob noƚ looʞinǫ ʇoɿ ɒ ʇɒiƚʜʇul qɘoqlɘ␚ [ɿɘɒb].

Ve Zjevení 22:12 nám Ježíš dává pozvání a varování. “Hleď, přijdu brzy, má odměna se mnou a dám každému člověku podle toho, co udělali.” Já jsem Alfa a Omega, První a poslední, Počátek a konec. Neodpovídáte Ježíšovo pozvání ke spáse, co jste udělal s tím, co vám dal Bůh? Jak bude dáno vyčíslení darů, talentů a milosti, které byly dány? Bůh nehledá věrného lidu?

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel

All things must be fulfilled. We must be vigilant and careful during this time in history. We are living in the end times. KING JESUS IS HERE. We must remember that God is spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in the truth.”[read]. All ƚʜinǫƨ muƨƚ dɘ ʇulʇillɘb. Wɘ muƨƚ dɘ viǫilɒnƚ ɒnb ɔɒɿɘʇul buɿinǫ ƚʜiƨ ƚimɘ in ʜiƨƚoɿy. Wɘ ɒɿɘ livinǫ in ƚʜɘ ɘnb ƚimɘƨ. ᐴIИᎮ ႱƎƧUƧ IƧ HƎЯƎ. Wɘ muƨƚ ɿɘmɘmdɘɿ ƚʜɒƚ Ꭾob iƨ ƨqiɿiƚ, ɒnb Hiƨ woɿƨʜiqɘɿƨ muƨƚ woɿƨʜiq in ƚʜɘ Ƨqiɿiƚ ɒnb in ƚʜɘ ƚɿuƚʜ.”[ɿɘɒb].

Todas las cosas deben cumplirse. Debemos estar atentos y cuidadosos durante este tiempo en la historia. Estamos viviendo en los últimos tiempos. KING JESUS ​​ESTÁ AQUÍ. Debemos recordar que Dios es espíritu y que sus adoradores deben adorar en el Espíritu y en la verdad “[leer].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlYO SOY Rey de Israel YO SOY ᐴ inǫ oʇ Iɿɒɘɿɒɘl

Jesus showed His disciples that Jerusalem would be the central focus of the political and military upheavals that would immediately precede His return. “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near…For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.” Here’s your I AM Daily. [read].

Ⴑɘƨuƨ ƨʜowɘb Hiƨ biƨɔiqlɘƨ ƚʜɒƚ Ⴑɘɿuƨɒlɘm woulb dɘ ƚʜɘ ɔɘnƚɿɒl ʇoɔuƨ oʇ ƚʜɘ qoliƚiɔɒl ɒnb miliƚɒɿy uqʜɘɒvɒlƨ ƚʜɒƚ woulb immɘbiɒƚɘly qɿɘɔɘbɘ Hiƨ ɿɘƚuɿn. “ᙠuƚ wʜɘn you ƨɘɘ Ⴑɘɿuƨɒlɘm ƨuɿɿounbɘb dy ɒɿmiɘƨ, ƚʜɘn ʞnow ƚʜɒƚ iƚƨ bɘƨolɒƚion iƨ nɘɒɿ…ᖷoɿ ƚʜɘƨɘ ɒɿɘ ƚʜɘ bɒyƨ oʇ vɘnǫɘɒnɔɘ, ƚʜɒƚ ɒll ƚʜinǫƨ wʜiɔʜ ɒɿɘ wɿiƚƚɘn mɒy dɘ ʇulʇillɘb.” Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

sɘ ƨuƨ ƨHowɘb Hiƨ biƨɔiqlɘƨ lHɒl sɘɿ ‘awalam wawlib dɔɘnlɿɒl ʇoɔuƨ oʇ lHɘ kuliil ɒnb milizi uqHɘɒvɒlƨ lHɒl wawlib ‘iimbtily qɿɘɔɘbɘ hayu ɿɘluɿn. “ᙠul wan yu ƨɘɘ sɘɿ ‘awalam ƨuɿɿounbɘb di ɒɿmiɘƨ، lHɘn ʞnow lHɒl ilƨ bultuyun iƨ nɘɒɿ … ᖷoɿ lHɘƨɘ ɒɿɘ lHɘ bɒyƨ oʇ vɘnoɘɒnɔɘ، lHɒl ɒll lHinoƨ wHiɔH ɒɿɘ wayn mawy d ʇulʇillɘb.” kalimat bimaenaa: ‘ana ᗡɒily. [ɿɘɒb].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ Iƨɿɒɘl

God has established His Kingdom here on earth. Geopolitically, the central focus of end-time events is Jerusalem and the Holy Land. Here’s your I AM Daily. [read].אלוהים קימת ממלכתו כאן על כדור הארץ. הגיאו, המוקד המרכזי של אירועי סוף-זמןהואירושלים וארץ הקודש. הנה שלך אני יומי. [ לקרוא

Ꭾob ʜɒƨ ɘƨƚɒdliƨʜɘb Hiƨ ᐴinǫbom ʜɘɿɘ on ɘɒɿƚʜ. Ꭾɘoqoliƚiɔɒlly, ƚʜɘ ɔɘnƚɿɒl ʇoɔuƨ oʇ ɘnb-ƚimɘ ɘvɘnƚƨ iƨ Ⴑɘɿuƨɒlɘm ɒnb ƚʜɘ Holy ⅃ɒnb. Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

I AM King of Israel I AM ᐴinǫ oʇ Iƨɿɒɘl

Bible commentaries explain that the Kingdom of God is at hand. But King Jesus is here. In Matthew 3:2-10, the scripture states, repent of your sins and turn to God, for the Kingdom of Heaven is near. Here’s your Kingd Times. [read].

ᙠidlɘ ɔommɘnƚɒɿiɘƨ ɘxqlɒin ƚʜɒƚ ƚʜɘ ᐴinǫbom oʇ Ꭾob iƨ ɒƚ ʜɒnb. ᙠuƚ ᐴinǫ Ⴑɘƨuƨ iƨ ʜɘɿɘ. In Mɒƚƚʜɘw Ƹ:2-10, ƚʜɘ ƨɔɿiqƚuɿɘ ƨƚɒƚɘƨ, ɿɘqɘnƚ oʇ youɿ ƨinƨ ɒnb ƚuɿn ƚo Ꭾob, ʇoɿ ƚʜɘ ᐴinǫbom oʇ Hɘɒvɘn iƨ nɘɒɿ. Hɘɿɘ’ƨ youɿ ᐴinǫb Timɘƨ. [ɿɘɒb].